Provozní a hrací řád

Provozní řád

Provozní řád stanovuje základní pravidla využívání areálu SRK, z.s. Starý Bohumín

1. Na tenisových dvorcích jsou vítáni všichni sportovci, kteří dodržují pravidla slušného chování, jednání a pravidel tenisového světa.

2. Ve všech prostorách klubu všichni návštěvníci areálu udržují čistotu a pořádek. V celém areálu je vyhlášen přísná zákaz kouření.

3. Parkování motorových vozidel je možné jen v prostoru k tomu určeném.

4. Provozovatel neručí za majetek hráčů volně odložený v šatnách, na tenisových dvorcích a jiných místech areálu. Doporučujeme všem, aby doklady, peníze, mobily a jiné cennosti neponechávali bez dohledu a věnovali jim patřičnou pozornost.

5. Návštěvník vstupuje a pohybuje se po areálu na vlastní nebezpečí a při svém jednání je povinen dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.

6. Povinností všech návštěvníků areálu SRK, z.s. Starý Bohumín je seznámit se s ustanoveními Provozního řádu.

7. Děti mladší 15 let mohou tenisové kurty používat pouze za dohledu osoby starší 18 let.

8. Za dodržování provozního řádu, odpovídá správce tenisových kurtů.


Hrací řád

I. Tenisové dvorce jsou v sezóně otevřeny denně:

Po - Pá: 08:00 hod. - 12:00 hod 14:00 hod. - 19:00 hod.

So - Ne: 09:00 hod. - 12:00 hod 14:00 hod. - 19:00 hod.

Hra mimo provozní dobu je možná pouze po předchozí dohodě hráče se správcem nebo v případě konání mimořádných akcí. Při nepřízní počasí, určuje správce kurtů, jejich způsobilost.

II. Rezervace kurtů je možná prostřednictvím správce podle následujících zásad:

  1. Každý zájemce o hru na tenisových kurtech si rezervuje požadovaný hrací čas, a to telefonicky či osobně přímo u správce v týdenním hracím rozvrhu, který je základním rezervačním nástrojem. Telefonní spojení pro rezervaci kurtů je: 736 460 839
  2. Každý člen klubu má právo si dlouhodobě rezervovat hrací čas, ne však více než 2 hodiny v týdnu, pokud není dohodnuto jinak.

III. Vstup na kurt je povolen pouze po zaplacení poplatků uvedených v ceníku pro danou sezónu a po odpracování brigádnických hodin nebo po zaplacení neodpracované brigády.

IV. Vstup na tenisové kurty je povolen pouze ve vhodné tenisové obuvi, která neničí hrací povrch a vhodném sportovním oblečení. Hraní v plavkách nebo do půli těla je zakázáno. Při hře jsou hráči dodržovat zásady slušného chování a zdržet se nevhodných slovních projevů. Zvláště je nutné se vyvarovat nepřiměřených hlasitých a vulgárních projevů.

V. Před započetím hry, je-li dvorec suchý, je nutné ho nakropit. Je zakázáno hrát na suchém a prašném kurtu.

VI. Zjistí-li hráči škodu v prostoru kurtu, je povinen ji ihned nahlásit správci. To samé ujednání platí v případě vzniku škody v průběhu hry.

VII. Délka základní hrací jednotky je 60 minut (včetně času na úpravu kurtu). Hráči jsou povinni nastoupit na kurt nejpozději 10 minut od začátku rezervované hrací jednotky. V opačném případě mohou kurt využít další zájemci.

VIII. Po skončení hry je hráč povinen kurt uklidit - srovnat povrch do roviny pomocí dřevěného hrabla a následně kurt zamést po celé jeho ploše a v případě potřeby jej i pokropit. Neuklizení kurtu se trestá pokutou ve výši 100 Kč. Pokud nebude zaplacena, nebude tomuto hráči umožněno další hraní.

IX. Na dvorcích je nutno udržovat čistotu a pořádek. Odpadky (zejména láhve) je nutno vyhazovat do nádob k tomu určených.

X. Za dodržování hracího řádu odpovídá správce, v případě jeho nepřítomnosti jim osoba určená.